Hyundai 現代 Ioniq Electric 2018
想知部車得唔得?聽左你就知!

驗收全新車,目的是希望知道車的狀況,不代表新車就一定有問題,但係如果唔驗就一定知道有什麼問題!

很多人會說,既然都沒有什麼大問題,又何必要驗呢?但係你們能否確保一定沒有問題呢?既然不能夠確保,驗左係咪會安心啲呢?

大家要明白,一部新車由原產地,運輸到香港,必定會經過很多程序,中間發生任何問題,你和我都不會知道!

所以驗收新車是必須的,保障自己之餘,又可以當有問題發生的時候,要求代理跟進!

搏定唔搏!自己諗啦!